Werkswyse

 

     
  WIE IS IKEG?
IKEG is die Nederlandse tak van Child Evangelism Fellowship (CEF) wat in meer as 155 lande met 2500
voltydse- en 40,000 deeltydse werkers werk. IKEG werk al meer as 57 jaar in Nederland. IKEG het 'n
geloofsverklaring wat behoudend is en verkondig die evangelie suiwer. Die doel is om C buitekerklike kinders met die evangelie te bereik, C hulle te help en te leer om geestelik te groei C en dan by Bybel getroue kerke in te skakel.
Die KEB werk ook in Suid-Afrika en u kan hulle ook vra om u te help in die bereiking van kinders in en buite die gemeente.
(Nasionale directeursegpaar: David en Jesse van Heerden (0182930860))
 

Eerstens stel IKEG homself ten doel om BUITEKERKLIKE KINDERS met die evangelie te bereik deur:-
 Goeie Nuus klubs of klubs verbonde aan bestaande gemeentes
 Ope lug-byeenkomste
 Kampe
 Saamtrekke
 Die ontwikkeling van goeie Bybelgetroue materiaal
 Die opleiding van kinderwerkers ens.

Sodoende word FAMILIES deur die kinders bereik. IKEG bereik nou selfs Moslem-families en kinders van Boeddhiste.

Ten tweede wil IKEG Bybelgetroue kerke behulpsaam wees om ongelowige kinders met die evangelie van Jesus Christus te bereik. Dit word gedoen deur:-

Aanmoediging tot betrokkenheid die oordra van die visie om na buitekerklike kinders en hul ouers uit te reik en die organisering van nuwe geleenthede vir kinderevangelisasie deur gemeentes.
Bemoediging en hulpverlening die aansporing, skoling en toerusting van die kinderevangelisasiewerkers wat reeds in die veld is om hulle roeping Bybelgertrou te vervul.